نیوشا شکیبا

بیوگرافی
رشته مدیریت بازرگانی را در دانشگاه شیراز گذرانده و از سال 1394 در عرصه مارکتینگ شروع به فعالیت کردم. اقدامات صورت گرفته در زمینه تئاتر و فعالیت حرفه ای در فراگیری زبان انگلیسی در کار حرفه ای ام بی تاثیر نبود. بحث ارائه خدمات با کیفیت و اعتماد سازی مشتری از نظر من از ارکان اصلی حرفه من به حساب آمده و همواره تلاش در بهبود این مهم داشته ام.